Uphuhliso luntu ngokwezempilo

IKAMVA Lelizwe Community Development ngumbutho ongenzi mali (NPO) wabantu abaphila nesifo sikagawulayo.
Lombutho unamalungu angamashumi amathathu use-Emmanuel Haven e-NU12.
Usihlalo u-Masumpa Ramolahlei, uthe iKamva lasekwa ngo-2010.
“Iinjongo zethu zezokuba abantu abaphila nesisifo bakwazi ukuziphuhlisa ngaphandle kokujonga isibonelo semali kurhulumente, nokuba bangaxhomekeki ebantwini,” utshilo u-Ramolahlei.
Wongeze ngelithi badinga indawo abanokusebenzela kuyo.
“Izithole nembewu sinazo, sidinga indawo esingathi silime kuyo qha ngoku.
“Omatshini namalaphu okuthunga sinawo, qha sibethwa yindawo esizakuyibiza ngokuba ngeyethu. Sicela uncedo nakubani onokusinceda [kweliphulo].”
Amalungu eKamva acebisana ngeendlela zokuphila nogawulayo.
“Asinyanzelisi mntu ukuba azibandakanye nathi. Sifuna umntu afune ngokwakhe.
“Asifuni sikolo samntu, sifuna kanye aba bathi abananto – aba bazeyayo kuba bengafundanga.
“Umntu ukhupha i-R20 yokuba yinxalenye yethu ngonyaka xa engekho kwikomiti. Amane ekhupha ne-R10 qho ngenyanga. Amalungu ekomiti akhupha i-R50 wona,” utshilo.
U-Ramolahlei ugqibezele ngelithi umntu uyakwazi ukuphila ubomi obude nangona ephila nesifo sikagawulayo.
“Mna ndaqala ukutya ii-ARV ngonyaka ka 2004. Ndingumzekelo ophilayo ukuba umntu uyakwazi ukuphila nesisifo, qha kufuneka usele amayeza akho, utye kakuhle, uzilolonge umzimba, naxa ukhathazwa yinto ungayigcini ngaphakathi, uthethe nomntu.
“Kufuneka umntu ayamkele imo azifumana ekuyo nokuba kunzima kangakanani na,” utshilo u-Ramolahlei.

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.