U-August ufuna ukuba yindumasi

UMFUNDI weendaba kwi- Nkqubela FM u-Kholeka August unephupha lokwaziwa kuMzantsi Afrika wonke uphela.
Lenzwakazi yase NU6 ineminyaka engamashumi amabini anesihlanu (25) yaqala ukufunda iindaba kwesisikhululo ngo 2008.
U-August uthe uyawuthanda umsebenzi wakhe.
“Ndithanda ukufunda izinto ezintsha yonke imihla, kunye nokudibana nabantu abohlukileyo,” u-August utshilo.
U-August ufunde izifundo zosasazo [Broadcasting] e-MSC College ngo 2006 ukuya ku 2008. Ngo 2009 wafundelaubuntatheli [Journalism] e-Media Workshop.
“Ukukhula kwam ndandifuna ukubayi-charted accountant, kodwa ngenxa yezifundo endazenza esikolweni zange ndikwazi.”
Wongeze ngelithi ufuna ukuba ngumfundi weendaba owaziwayo.
“Nangona ndifunda iindaba zesingesi, ndiyayithanda indlela u-Noxolo Grootboom afunda ngayo iindaba,” utshilo.
“Ndinqwenela ukufana naye, ndaziwe kuMzantsi Afrika wonke.”
Uthe ungena ngentsimbi yesithandathu ekuseni aphume ngeyisihlanu malanga ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu. Loxa engena ngeyesibhozo ekuseni aphume ngeyeshumi elinambini ngempelaveki.
“Imali kwisikhululo sasekuhlaleni ayibhekephi kodwa uyakwazi ukuphila ngayo.”
Ubenamazwi engcebiso kubantu abafuna ukufunda iindaba.
“Ndicebisa umntu ahlale esikolweni. Abe ngumntu othanda ukufunda nokuba ufunda amaphepha ndaba. Ukuthande nokuthetha.”

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.