Masifonye imikhono singamadoda

SIKWINYANGA ebaluleke kakhulu e-Mzantsi Afrika – inyanga yamanina.
Andiqondi ukuba ukhona umntu onga ndiphikisa xa ndisithi abantu abangomama ngabona bagcina amakhaya emanyene.
Andikhathali nokuba ukhule unabo bobabini abazali, kodwa indima edlalwe ngumama wakho iyabonakala.
Ithuba elide asibancomi ngokwaneleyo omama bethu ngelixa besenza umsebenzi obaluleke kakhulu – noba akaphangeli.
Khawuzame ukucinga ngokuya wawumncinci ukuba ngokuya wawukhala ngowuphi umzali owawumbiza. Wawungathi “yetata yiyo”. Okanye ingaba ndim bethu lo ungu mama’s baby?
Lenyanga kuthiwa yeya manina, kodwa ingase ssoloko sibaphatha kakuhle omama bethu iinyanga zonke zonyaka, hayi nje kule na kuphela.
Anqabile amadoda anokuthi ayakwazi ukukhulisa abantwana ngaphandle komntu ongumama, kodwa siyibona imihla yonke lonto abantu aba ngomama beyenza – kwaye beyenza kakuhle. Ningandivi kakubi andithi amadoda akakwazi ukukhulisa abantwana ngaphandle koncedo lomntu ongumama, kodwa anqabile.
Ndithi makhe ndihlabe ikhwelo kumanye amadoda afana nam ukuba sikhe sibaphumze omama kunye namakhosikazi ethu – kwabo banawo phofu – kule nyanga ukuba asikwazi ukubancedisa unyaka wonke.
Makathi evuka ngenye imini avuswe livumba lesidlo sakusasa asenzelwe nguwe. Nokuba isidlo sakho asisayi kubamnandi; kodwa zama. Abelungu bayibeka kamnandi lento xa besithi yingcinga ebalulekileyo!
Uncedise naphaya ekhitshini – ukhe umothuse owakwakho kulenyanga ukuba ungomnye walamadoda akholelwa ukuba kusekho izinto zamadoda nezomama. Wathinta abafazi wathinta imbokodo!

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.