Isikolo sifumene iikhompyutha

Ntombentsha Msutu
ISIKOLO samabanga aphantsi sase-NU1 i-Mboniselo siwelwe ngumqa esandleni ngexa siphumelela iikhompyutha ezingamashumi amabini anesine kukhuphiswano olubakho minyaka le lwe-5km kunye ne-10km Fun Run yom-Mhlobo Wenene.
Olukhuphiswano lubanjelwa e-Summertrand e-Kings Beach minyaka le, lungenelwa ziimbaleki ezisakhasayo ngokunjalo neencutshe. Olukhuphiswano lukwanika neezikolo ezisuka kwiindawo ezihlelekileyo ithuba lokungenela. Isikolo esithumele abafundi abaliqela siye sifumane isipho esisuka kubaququzeleli bolukhuphiswano.
U-Mhlobo Wenene FM ebambisene nombutho omdala wembaleki walapha e-Bhayi i-Correctional Services Athletics Club ngaba ququzeleli balomnyhadala.
Utitshala wezemidlalo wase-Mboniselo, u-Mncedisi Luphondwana, uthe ithuba lokungenela olukhuphiswano kwanempumelelo kuzise uvuyo kwesisikolo.
“Siyavuya kakhulu ukuba siye saphumelela. Siye sangenelela ngabantwana abamakhulu amane, saze safumana iimbasa ezingamakhulu amabini, ngokunjalo neekompiyuta ezingamashumi amabini anesine.”
U-Mhlobo Wenene FM uzakubamba umsitho wokunikezela ezikompiyuta kwi-Mboniselo ngokusesikweni kwiinyanga ezizayo.

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.