Isenzo esizisa ithemba

OOMAMA beseketi yecawe yase-Wesile 232 yase-NU8 abathanga xa abanye babo bengasakwazi ukuzihambela babalahlela izandla.
Ekupheleni kwenyanga ephelileyo bathe bapha oomama abadala abebehamba nabo icawe iingubo kwanokusiwa phantsi kwempumlo.
“Sidla ngokubenzela into ngosuku lomama kodwa kwelityeli siqonde ukuba masingalindi lamini kuba kusebusika.
“Sikhumbula oomama bethu ebesihamba nabo indlela. Baninzi bona abamama qha ke sikhethe abadala kakhulu. Imali yokwenza yonke lento siyicele kumanyano lwalapha ecaweni,” utshilo umama uGosa u-Patricia Vicks.
“Sikhethe oomama abane kwi-society ezisixhengxe,” utshilo.
Omnye wabamama bathe benzelwa yonke lento ngu-Ethel Fikizolo, ominyaka emashumi amathandathu anesixhenxe ongasaboniyo ngamehlo, nothe bayayibulela kakhulu into abayenzelweyo.
“Ndiva kamnandi kuba abasilibalanga ngoba rhoqo ngoLwesibini basihambela emakhaya beyi-sick committee.
“Ndagqibela ngo-February okanye ngo-March ukuza ecaweni kuba ndingaboni – kumnandi ukubuyela kwakhona,” utshilo u-Fikizolo.
Bathathwe emakhayeni abo yinqwelo eququzelelwe yicawe. Abangakwaziyo ukuhamba bamekelelwe ngabantwana nangabazukulwana babo ingubo zesipho.
“Sifuna ukukhuthaza nabanye abantu bangabalahli abantu ababehamba nabo indlela. Abanye babamama bahlukunyezwa nangabazukulwana babo. Kumnandi ukubabona bonwabile,” utshilo u-Vicks.

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.