Ingqel’iyakuba libali

Ntombentsha Msutu
BAYA kuyiva ngembali eyalo unyaka ingqele abantwana besikolo samabang’aphantsi iNxanelwimfundo eMotherwell, oku kulandela ukuthwa jizwe kwabo ngeejezi liqela labandla umhlala-phantsi i Age in Action.
Umbutho iAge in Action wasekwa liqela loomama a babe sakuba ngootishalakazi, abongikazi nabanye ababephangela kwinkampani ezaziwayo kweli laseBhayi, ngoku bekumhlala phantsi. Eliqela lenza umsebenzi wezandla kuquka nokuphothwa kweejersey.
Ukunikezelwa kweejersey kwisikolo iNxanelulwazi kube ngempembelelo zomnye weliqela owayesakuba ngutishalakazi kwesisikolo.
Omnye wabamama, umama u-Vuyelwa McKonie uthe bebengaqali kwaye bengagqibelisi ukunceda izikolo.
“Esisikolo sisive ngomnye wethu onita nathi, wasixelela ukuba ingxenye yabantwana abafunda kwesisikolo baphuma kumakhaya ahlelelekileyo. Sabona ukuba masibanzele iijezi ezingamashumi amane.
“Lo mbutho wethu use-Korsten. Ngomnye wemibutho ngemibutho kuzo zonke ilokishi zaseBhaya. Lo wethu ngowase New Brighton siwubiza Hoza Golden Age Club,”utshilo umama u-MacKonie.
Kulombutho wabo banabo notata abancedisa ngokwenza izinto zokudlala zamaplanga nezinitiweyo. “Lombutho wotata wenza i-Toys siwubiza i-Pretty Little thing, ngoba kuwo sinita onopopi bokudlala abaza kunikwa abase-Pre School abantwana,” utshilo umama u-McKonie.
Inqununu yesikolo INxanelulwazi, u-Maurice Peter akawuvalanga umlomo ngomsebenzi omhle kangako owenziwe ngomama balombutho.
“Kuluvuyo kakhulu kum ukubona intsebenziswano phakathi kwabantu bokuhlala nesikolo sethu, lonto isibonisa ukuba sikhathelelwe ekuhlaleni.
“Lengingqi sikuyo yaziwa njengengingqi ehlala abantu abahlelekileyo, ezijezi zifike kanye ngexesha elilungileyo, ngoba sikwinyanga ebandayo yobusika. Lento yenziwa apha namhlanje singayibona incinci kodwa kubo yinto enkulu,” utshilo u-Peter.
Wongeze ngelithi bafuna abantwana bakhe ubuhlobo nabantu bas ekuhlaleni ingakumbi abafaka isandla ekwakheni isikolo, kwaye bafuna babenombulelo, konke okuhle abakwenzelwayo.

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.