Imvisiswano, noxolo ekhaya

IMFUNDO nokukhonza ngundoqo kusapho lakwa Kobese oluhlala e-NU11.
U-Thembile, 55, nowakwakhe u-Nosakhele balizwa ngabantwana abane, u-Andiswa, 20; u-Sibulele,14; kwakunye namawele u-Anele no-Anathi, 10.
“Nangona bebaninzi abantwana, kodwa ndiyambulela uThixo ngondipha bona, kuba abanye abantu abanabo nabo bantwana,” utshilo u-Nosakhele.
U-Nosakhele uxelenga e-Elizabeth Beauty School and Salon, uThembile ungumqhubi weeloli e-Parmalat.
Olusapho luthanda ukwenza izinto kunye qho ngempela veki, kuba amathuba ayanqaba evekini.
“NgeMigqibelo sicoca ikhaya sonke, sihlambe impahla aba bangamakhwenkwe bacoce iyadi,” utshilo u-Nosakhele.
Ngecawa baya enkonzweni bebonke njengosapho, babuye bapheke bonwabele isidlo sangeCawa bebonke.
“Ndiyabakhuthaza ukuba noba sekutheni na, umntu makazi ukubaluleka kwenkonzo.
“Kwaye xa sihleli sonke sisitya isidlo sangeCawa, siye sincokole ngezinto ezibalulekileyo. Njengoku baluleka kwesikolo.
“Ndiye ndibayale nangoku baluleka kokwabelana nabantu abangathathi ntweni. Andimfuni umntwana ohleka abantu abahlelelekileyo,” utshilo u-Nosakhele.
Abantwana bakwa Kobese bayawuthanda kakhulu umdlalo webhola ekhatywayo, nokuhlala bonke babukele umabonakude.
“NgeMigqibelo ndithanda ukuya kudlala ibhola ekhatywayo, ndiyathanda nokudlala newele lam,” utshilo u-Anele.
Ezona mini zimnandi kolusapho zintsuku zokuzalwa.
“Xa omnye wethu ilusuku lwakhe lokuzalwa, siye simthengele ikeyiki, sibize usapho lonke senze olosuku lubemnandi kulowo uzalwayo.
“Siye simthengele nesipho umntu. Siyakuthanda kakhulu ukonwaba sonke njengosapho,” wongeze ngelitshoyo umama welikhaya u-Nosakhele.

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.