Imvisiswano ekhaya

Nomahlubi Jordaan
USAPHO lwakwa Mlinda eMotherwell luyixabise ngendlela emangalisayo imvisiswano nokuthobelana.
Ezi zezinye zeemfundiso uLungile Mlinda nowakwakhe uFelicia ababakhulise ngazo abantwana babo abane: uTandiwe, 25, Khayakazi, 20, Ntombenani,17, no Zandisile, 14.
Olusapho lwase Cotshana eNU5, lunobudlelwane obenza ilungu ngalinye losapho lizive likhululekile ukuthetha nangayiphina ingxaki ngaphandle kokujongelwa phantsi nokukhutshelwa amehlo.
“Sibafundise ukuba bakhululeke xa befuna ukuthetha nathi nangantoni na, ukuthintela imingeneleli yangaphandle. Oku kusincedile thina notata wabo ukuba bangagaxeleki engozini yokumamela abantu bangaphandle,” utshilo uFelicia.
UFelicia uthi oku kubenze ukuba babelusapho olumanyeneyo nolonwabela ukuchitha ixesha kunye.
” Siyathanda kakhulu ukubhiyoza silusapho.Umzekelo, xa ilusuku lokuzalwa lomnye wethu, lowo ubhafayo uye afumane ikhefu kwimisebenzi yekhaya ngosuku lwakhe lokuzalwa,” yaleke ngelitshoyo lendlezane.
“Ukongeza koku kuthethwe ngumama, siye sibathengele izipho – yena notata -–ngosuku lomama nelo tata. Ngezintsuku ke, siye sibonise umbulelo esinawo kubo ngendlela abasikhulise ngayo,” utshilo umafungashe wekhaya, uTandiwe.
UTandiwe onesidanga seBtech kwiManagement asithweswe yidyunivesithi iNMMU, uthi ikwayinkuthazo nenkxaso ayifumene ebazalini bakhe ethe yamenza abe kwelinqanaba akulo kwimfundo yakhe.
“Umama notata baye banegalelo elikhulu kakhulu kwimfundo yam. Besoloko bendixhasa maxa onke. Kanga ngokuba nabantwana basekhaya balandela ekhondweni lam, nabo baya kubona ukubaluleka kwemfundo.”
“Kuzo zonke ezimfundiso, khange silibale ukubabonisa ukubaluleka kwenkonzo, izithethe namasiko,” woleke ngelitshoyo uLungile.
Usapho olunempumelelo, kuFelicia, lolu hloniphanayo noluthandanayo.
“Kubalulekile ukubonisa usapho lwakho indlela oluthandayo ngayo, ngoba yindlela nabantwana bakho abaya kukuphatha ngayo ababo abantwana nabalingani babo.”

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.