Idabi lootishala ise ngumsina-ndozele

NANGONA loo nyaka uqale ngcono kunophelileyo kubafundi baseMpuma-Koloni, kusekho iingxaki zika-2012 eziphalazeke ku-2013.
Undoqo ngumba weetishala, ezigrogrisa ngogwayimbo zisilwa ukususwa kootishala kwizikolo apho baninzi khona ukuya kwezo zinezithuba ezivulekileyo.
Abafundi bavule izikolo kulonyana emfuthweni ongcono kunonyaka phelileyo njengoko isininzi seencwadi nezikhali zokubhala (stationery) zifike kwangethuba ezikolweni.
Kodwa lona ilifu elimnyama lootishala abangonelanga kwezinye izikolo lusemi phezulu kwephondo.
Isebe lezemfundo ephondweni limise ukuba liza kuqesha inani eli-1772 lootishala kwabo bethutyana bebephelelwa zizivumelwa zentsebezo ngo-December.
Abaphathi-mfundo ezikolweni bathi isengucuntsu kuba kusekho izithuba ezingaphaya kwamawaka amathandathu.
Ngokutsho kwabo, bakwenza oku ngelokukhawulelana nesinyanzeliso senkundla yamatyala – esokuba bavale zonke izithuba. Oku kuza emveni kokuba imibutho yootishala emithathu – Sadtu, Naptosa neSAOU – zirhuqele isebe phambi komantyi, besilwa inani lootishala elivunyelwe u-2013.
Kulo nyaka, inani lootishala lihle ngamawaka amane kunonyaka ophelileyo.
Kodwa ngelishwa labo, inkundla yasikhabela pha kude isikhalo sabo.
Isebe lona lithi ootishala abakhoyo ephondweni bonele, kodwa bahleli kwiindawo apho abangadingeki kuzo.
Bathi ngaphandle kokuba basuke baye apho kukho izithuba khona, abadluli kwinani le-1772 abaza kuliqesha kulo nyaka.
Umbutho wootishala, i-Sadtu, awufuni nakuva nto, kwaye unyanzelisa abemi bayo ukuba bangahambisani nalo chako
Kwiveki ephelileyo apha eBhayi, ootishala bebe neendibano eziqukumbela umkhomba-ndlela edabini lazo kunye norhulumente wephondo. Ngoko ke lo nyaka uqala umbutho norhulumente beyawa songelene amanqindi.
Ngokuphandle, abafundi ezikolweni bayawa zakusokola.
Az’ba ngubani oyakuphuma engumanqoba.

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.