Bayafa abahlali lungcoliseko lwelindle

Ntombentsha Msutu
ISIKHALO sabahlali asikavakali, nangona isininzi sihlaselwa zizifo ngenxa yotyiwa zingcongconi. Ingxaki? Kukuphuphumala kwamanzi amdaka adal ekuhlaleni.
Lengxaki iqale kunyaka ka-2011. Abahlali bathi baya kumasipala nesikhalazo sabo ze baxelelwa ukuba ingxaki isuka kwisitishi esifunxa ubumdaka.Isiphumo? Abakwazi ukugungxula xa beye ngasese.
Omnye wabahlali, ongafunanga ukubizwa ngegama, uthe bayile kumasipala amaxesha amaninzi. Umasipala wazama ukuyisombulula lengxaki, kodwa isanda, utshilo.
“Ukuya kwethu kumasipala saxelelwa ukuba ingxaki iphi, kwaye bazama ukuyilungisa. Kodwa azange kubekho mahluko. Zaye zanda izindlu ezichaphazelekayo kulengxaki.Kwamanye amakhaya amanzi amdaka avale iminyango.
“Enye into esiyiphawulileyo kukuba abantwana baphuma amaqhakuva, kwaye izigulo zixhaphakile. Asisakwazi nokuvula iifestile ngenxa yevumba elingaphefumlekiyo nengcongconi ezininzi ezisilumayo. Ziziphathela iizifo,” utshilo lomhlali.
Abahlali basalinde kumasipala, ngoba ukugqibesa kwabo ukuya khona baxelelwa ukuba i-NU11 ne-NU12 zifuna isitishi esitsha sokufunxa amanzi. Sithetha nje, kulityididi lwamanzi apha, nangona iiloli zakwa-Teloc zisebenza ubusuku nemini zizama ukuwafunxa lamanzi.
Ukwakhiwa kwesitishi esitsha sokufunxa amazi amdaka kungathabatha ithuba elide, kodwa inani lwamakhaya achaphazelwa yilentlekele yamanzi avuzayo liye lisanda mihla le, nto leyo ibeka impilo yabahlali engozini.

Leave a Reply

Please keep in mind that comments are moderated according to our comment moderation policy. Your email address is required but will not be published.