Baphucula imo yamathafa

ABAHLALI bakwa-ward 57 bekunye noceba, u-Thembile Nkosiyapantsi, bafinyeze imikhono bancedisana ekucoceni amathafa ekulahlwa kuwo inkunkuma ngokungekho mthethweni.
Ababahlali base-NU9 behlangene nabase-NU8 bayiqale ngokuse sikweni lenkqubo ekuqaleni kuka-June. Bandululwe kukubona ungcoliseko lwamathafa, nokulahlwa kwenkunkuma naphina kuqatsela.
“Ubumdaka yenye yezinto eziyingxaki apha e-Motherwell. Ndiyavuya sisebenzisana singabahlali ekucoceni indawo esihlala kuyo.
“Sifuna ukuzigcina ezindawo zicocekile, naxa sesigqibile ukwenza lenkqubo,” utshilo u-Zanyiwe Ncilati ongomnye wabahali ebebelapho.
Uceba wabo naye uye abekhona kwezindawo kucocwa kuzo, kuba ukucoceko ngumba abawukhuthazayo ebahlalini bengoceba.
U-Nkosiyaphantsi uthe ukucoceko kubalulekile.
“Apha sifundisa abantu ngezifo ezithi zenziwe bubumdaka. Ndiyabacela abantu basebenzise imigqomo kwakunye nolinda abasuka kumasipala,” utshilo u- Nkosiyapantsi.
Bacoce amathafa amaninzi ase-NU7, NU9 nase-NU8. Bebegqibezela elase NU8.
“Enye into endithe ndayiqaphela kulamathafa amdaka kukuba abantwana abancinci badlala kuwo, nto leyo ibeka ubomi babo esichengeni sokufunyanwa zizifo.
“Ndinguceba ndiyababongoza abantu, ukuba bahlukane nokulahla inkunkuma naphina apho bafuna khona ngoba lonto ijika ibeke ubomi babo esichengeni sezifo.
“Ndifuna i-ward yam ibe yeyona icocekileyo e-Motherwell,” utshilo u-Nkosiyapantsi.

Leave a Reply